Informasjon vedrørende loftsleilighetene i Landås Boligselskap

I forbindelse med søknad om ombygging av en av loftsleilighetene, oppstod det uenighet med Bergen kommune vedr. leilighetens status som «selvstendig boenhet». Planavdelingen i kommunen ville i første omgang ikke anerkjenne at loftsleiligheten opprinnelig var godkjent som selvstendige boenhet. Konsekvensen av dette var at en ombygging som utgangspunkt utløste dagens krav for etablering av en ny boenhet, eksempelvis krav til uteareal, innvendig bod og egen parkeringsplass.

Styret var uenig i planavdelingens vurdering og anså spørsmålet for å være avgenerell interesse for aksjonærer med loftsleilighet. Det ble av den grunn engasjert advokat med bakgrunn fra kommunens byggesaksavdeling. Resultatet av hennes dialog med kommunen er at den berørte aksjonæren fikk innvilget rammetillatelse for «bruksendring av ca. 38 m2 fellesareal på loft tilknyttet eksisterende boenhet på loftsleilighet.» Styrets oppfatning på bakgrunn av dette er at kommunen har endret standpunkt og anerkjenner loftleilighetens status som selvstendig boenhet.

Dette til deres opplysning.

Styret minner samtidig om at det er aksjonærens ansvar å påse at planlagt eller gjennomført ombygging av egen leilighet er omsøkt og godkjent av kommunen. Dersom kommunen stiller krav om styregodkjenning som vedlegg til søknad om ombygging kan det økes til styret om dette.

Mvh. Styret i Landås Boligselskap