Varsel om tidspunkt for ordinær generalforsamling i Landås Boligselskap AS

Til aksjonærene
Varsel om tidspunkt for ordinær generalforsamling i Landås Boligselskap AS

Tirsdag 13. April 2021 klokken 18:00, digitalt møte

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende innen søndag 28. Mars 2021 klokken 18.00. Sakspapirer til generalforsamlingen vil bli lagt i aksjonærenes postkasser sammen med innkallingen. Dette skjer senest 14 dager før generalforsamlingen holdes.

Med vennlig hilsen på vegne av styret i Landås Boligselskap AS
Jens Knabben
Styreformann

Avfallshåndtering

Restavfall:
Vi har en utfordring vedrørende restavfall. På grunn av fulle, åpne containere ved Bekkesvingen, er jeg redd vi mater og legger til rette for gnagere vi helst ikke vil ha i området. Bosset/restavfallet må fordeles i containerne slik at lokkene fungerer slik de skal.
Det er god kapasitet med 6 containere (+ 2stk. ved Bekkeveien 15) for restavfall så lenge de brukes til det de er ment for.

Papp og papir:
Vi har 4 containere til dette formålet. For at papp og papir skal kunne gjenvinnes bør det være så tørt som mulig. Fordeles det jevnt på alle fire containerne (og BIR henter etter oppsatt plan) skal lokkene også her kunne lukkes helt igjen.

Plast:
Plast kan leveres i plastdeponiet, rommet ved siden av garasjene. Hoveddørsnøkkelen din passer også til denne døren.
Er oppsamlingssekken full, vennligst bytt sekk.

Vennlig hilsen
Vaktmester Lasse

Informasjon vedrørende loftsleilighetene i Landås Boligselskap

I forbindelse med søknad om ombygging av en av loftsleilighetene, oppstod det uenighet med Bergen kommune vedr. leilighetens status som «selvstendig boenhet». Planavdelingen i kommunen ville i første omgang ikke anerkjenne at loftsleiligheten opprinnelig var godkjent som selvstendige boenhet. Konsekvensen av dette var at en ombygging som utgangspunkt utløste dagens krav for etablering av en ny boenhet, eksempelvis krav til uteareal, innvendig bod og egen parkeringsplass.

Styret var uenig i planavdelingens vurdering og anså spørsmålet for å være avgenerell interesse for aksjonærer med loftsleilighet. Det ble av den grunn engasjert advokat med bakgrunn fra kommunens byggesaksavdeling. Resultatet av hennes dialog med kommunen er at den berørte aksjonæren fikk innvilget rammetillatelse for «bruksendring av ca. 38 m2 fellesareal på loft tilknyttet eksisterende boenhet på loftsleilighet.» Styrets oppfatning på bakgrunn av dette er at kommunen har endret standpunkt og anerkjenner loftleilighetens status som selvstendig boenhet.

Dette til deres opplysning.

Styret minner samtidig om at det er aksjonærens ansvar å påse at planlagt eller gjennomført ombygging av egen leilighet er omsøkt og godkjent av kommunen. Dersom kommunen stiller krav om styregodkjenning som vedlegg til søknad om ombygging kan det økes til styret om dette.

Mvh. Styret i Landås Boligselskap

Styregodkjenning ved fremleie av boligselskapets leiligheter

Styret minner om at det er krav om styregodkjenning ved fremleie av boligselskapets leiligheter jf. Vedtektene pkt. 9. For å sikre stabile boforhold og begrense tilgangen til fellesområdene er det ikke ønskelig med utleie med hyppig skifte av leietaker.

Mvh. Styret i Landås boligselskap AS.

§ 9 Framleie er ikke tillatt uten at det på forhånd er innhentet samtykke fra styret. Styret kan fastsette bestemte betingelser i hvert tilfelle. Bestemmelser i lov om Borettslag, kap. 5, §§ 5-4 til 5-6, gjelder også i forholdet mellom selskapet og aksjonærene.

Ekstraordinær generalforsamling er avlyst

Styret viser til tidligere melding om ekstraordinær generalforsamling den 10.01.2017. Den planlagte generalforsamlingen er med dett avlyst.

Generalforsamlingen var ment for å godkjenne kjøp av fellesarealer. Siden innkallingen er det imidlertid oppstått en sak med plan og byggesaksavdelingen i Bergen Kommune vedr. muligheten for å innlemme fellesareal på loft til eksisterende loftsleiligheter. Det vil av den grunn være lite hensiktsmessig å avholde den planlagte generalforsamlingen på det nåværende tidspunkt.

Nærmere informasjon om saken vil bli gitt på ordinær generalforsamling som normalt avholdes i slutten av april.

Mvh.

Styret i Landås Boligselskap

Varsel om tidspunkt for EKSTRAORDINÆR generalforsamling i Landås Boligselskap AS

Generalforsamlingen holdes:

Tirsdag 10.Januar 2017 klokken 18:00 i møtelokalet i Bekkesvingen 5

Saken som behandles her er salg av fellesareal i Bekkesvingen 8 og Vognstølen 33.
Den ordinær Generalforsamling for 2017 er planlagt for April.
Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende innen tirsdag 20.12.2016 klokken 18.00.
Sakspapirer til generalforsamlingen vil bli lagt i aksjonærenes postkasser sammen med innkallingen. Dette skjer senest 14 dager før generalforsamlingen holdes.

Med vennlig hilsen på vegne av styret i Landås Boligselskap AS

Jens Knabben
Styreformann

Varsel om tidspunkt for ordinær generalforsamling i Landås Boligselskap AS

Varsel om tidspunkt for ordinær generalforsamling i Landås Boligselskap AS

Generalforsamlingen holdes:

Onsdag 20.april 2016 klokken 18:00 i møtelokalet i Bekkesvingen 5

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende innen onsdag 06.april 2016 klokken 18.00.
Sakspapirer til generalforsamlingen vil bli lagt i aksjonærenes postkasser sammen med innkallingen. Dette skjer senest 14 dager før generalforsamlingen holdes.

Med vennlig hilsen på vegne av styret i Landås Boligselskap AS

Jens Knabben
Styreformann