Kjøp og salg

Viktig å vite ved kjøp/salg av ved leiligheter samt pantenoteringer i Landås Boligselskap AS

Dokumenter
Kontakt Devolds Regnskapskontor AS for å få tilsendt årsregnskaper med revisors- og styrets beretning, generalforsamlingsprotokoll, eventuelt kopi av aksjeeierbevis/ aksjebrev.  Likeledes for å få kopi av vedtekter for Landås Boligselskap AS, gjeldende husordensreglement, skjema for ’Godkjenning og registrering av nye aksjonærer’ samt årsoppgaver for leilighetene.

Gebyrer
Arbeid med og registrering av eieroverdragelser og pant ved eieroverdragelser er gebyrbelagt.  Innbetaling skal skje til Devolds Regnskapskontor kontonr. 3624.09.03452 ved kontraktsinngåelse. Gebyr ved eieroverdragelse er kr 4.300,- og pantenoteringsgebyr er kr 1.875,-. Gebyrene er inkludert mva.

Eieroverdragelse
Ved eieroverdragelse skal skjema for Godkjenning og registrering av nye aksjonærer fylles ut med alle etterspurte data og signeres av kjøper og selger. Original skjema må sendes snarest og i god tid før overtagelse til styret for Landås Boligselskap A/S, som godkjenner overdragelsen så fremt alle selgers heftelser og husleiekrav er gjort opp.

Bekreftet kopi sendes på fax eller i post (legg ved frimerke) til kjøper/kjøpers megler. Overdragelsene blir protokollført ved neste styremøte. Eieroverdragelsene og pantenoteringene blir notert i aksjeboken som administreres av Devolds Regnskapskontor. Notering og sletting av pant skal føres i aksjeboken, disse opplysninger sendes direkte til Devolds Regnskapskontor, ikke til styret.

Eieroverdragelsen er først gyldig når styret har signert på originalskjemaet, som beholdes av selskapet.

Fellesutgifter/ husleie
Husleieinnkreving forestås av Devolds Regnskapskontor. Devolds Regnskapskontor sender ut nye husleiegiroer fra overtagelsesdato eller annen dato hvis angitt. Husleie skal betales på forskudd – ved overtagelse midt i måned er det opp til selger/kjøper å avgjøre hvem som skal betale leien for måneden.  Kontakt Devolds Regnskapskontor for informasjon om ajourført husleieinnbetaling.

Sett opp navn på postkassen snarest mulig etter eieroverdragelse, selv om adresseendring ikke er meldt. Husleiegiroer blir sendt til adressen i LBS hvis ikke annet oppgis.

Tegninger/bodfordeling
Det eksisterer ikke ajourførte tegninger over bygningsmasse. Heller ikke oversikt som viser aksjonærfordeling av boder på loft og i kjeller. Ved eieroverdragelse er selger ansvarlig overfor kjøper å informere om hvilke boder som tilhører leiligheten og hva som er fellesarealer.