Husordensregler

Gjeldende husordensregler, oppdaterte 31.05.2016: 

HUSORDENSREGLER-LBS-201605

HUSORDENSREGLER – LANDÅS BOLIGSELSKAP

Husordensreglene er til for å skape ro og orden for fellesskapet, ta hensyn til hverandre og ha et godt bomiljø hvor alle kan trives.
Husordensreglene omfatter boligselskapets eiendommer. Alle som bor eller oppholder seg i selskapets eiendommer (aksjonærer plikter at evt. besøkende kjenner til reglene ), plikter å rette seg etter gjeldene husordensregler.

RO OG ORDEN
1. Unngå unødig støy i huset mellom kl. 23.00 – 07.00
Opp-pussingsaktiviteter som medfører sjenerende banking og snekring må ikke foregå mellom kl. 22.00 – 07.00, og ikke på søn- og helligdager.

2. Lufting av leiligheter må ikke foregå ut til trappegang. Risting/banking av tøy/tepper/sengetøy kan skje utendørs, men ikke ut over veranda eller gjennom vindu.

3. Kjellerrepos under trapp kan benyttes til sykler/barnevogn.

4. Ytterdøren er alltid låst. Ved utlufting av trappegang er den som lufter ansvarlig for at døren lukkes. Dører til lofts- og kjellerboder skal alltid være låst. Det skal ikke være noe hinder for bruk av felles gang på loft, men det skal utvises særlig aktsomhet med hensyn til regelen i pkt. 1 om støy om natten. Vinduer i fellesareal i kjeller må være lukket om natten. Alle husets beboere må påse at utelys ikke tent ved dagslys.

FELLESAREAL
5. Fellesareal som tørkeloft, vaskekjeller, trappegang og bodkorridorer må ikke benyttes til annet formål enn det de er bestemt for. Det påhviler alle i huset å holde fellesareal ryddig og rent. Det skal ikke hensettes private ting i trappeoppgangen. Beboerne i hvert hus er ansvarlig for grundig snømåking og strøing på sitt område utenfor gatedør. Det samme gjelder for kosting og rydding.

6. Rengjøring/trappevask fra ståldør på loft til ståldør i kjeller gjøres av innleid vaskebyrå.
Rengjøring av øvrige fellesareal gjøres etter avtale i det enkelte hus, minst en gang pr. måned. Ved aktiviteter som øker tilgrising utover normal bruk, plikter den ansvarlige å rengjøre dette for egen regning. ( F. eks. ved opp-pussing hvor tråkk i trappegang lager spor med murpuss / støv).

7. Gulv i vaskerom holdes rent. Påse at sluk alltid er åpen.

8. Tørkeloft benyttes kun til tørking av klær (dryppfritt). Tørking ute på felles tørkestativ er mulig unntatt på søn- og helligdager.

AVFALL
9. Husholdningsavfall legges i lukket plastpose i container for husholdningsavfall. Papiravfall legges i container for papir. Påse at containerlokkene er lukket etter bruk.
Hageavfall samles i plastsekker og legges i boden bak Bekkesvingen 4. Annet avfall og gjenstander for kondemnering etc skal leveres til eksterne mottak for egen regning.
Oppbevar ikke boss/avfall i trappegang eller boder pga lukt og brannfare.

LEILIGHET
10. Leilighetens innehaver plikter å sette inn vindusruter ved eventuell knusing.

11. Grilling på egen veranda er kun tillatt med elektrisk grill eller gassgrill. Grilling skal bare skje under oppsyn.

12. Husdyrhold kan søkes godkjent hos styret sammen med skriftlig godkjennelse fra husets øvrige beboere. Tillatelse kan tilbakekalles hvis dyreholdet medfører ulemper. Det er kun tillatt med dyr som er godkjent av norske myndigheter for husdyrhold.

PARKERING
13. Parkering må ikke være til hinder for andre. Parkering som kan være til hinder for utrykningsbiler, brøytebiler etc. kan bli fjernet for bileiers regning.

MISLIGHOLD
14. Hvis noen gjør seg skyldig i (gjentatte) overtredelser av husordensreglene, kan dette bli å betrakte som vesentlig mislighold av kontraktsforhold mellom aksjonær og Landås Boligselskap.

Landås 31.5.2016