Varsel om tidspunkt for ordinær generalforsamling i Landås Boligselskap AS

Til aksjonærene
Varsel om tidspunkt for ordinær generalforsamling i Landås Boligselskap AS

Tirsdag 13. April 2021 klokken 18:00, digitalt møte

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende innen søndag 28. Mars 2021 klokken 18.00. Sakspapirer til generalforsamlingen vil bli lagt i aksjonærenes postkasser sammen med innkallingen. Dette skjer senest 14 dager før generalforsamlingen holdes.

Med vennlig hilsen på vegne av styret i Landås Boligselskap AS
Jens Knabben
Styreformann

Styregodkjenning ved fremleie av boligselskapets leiligheter

Styret minner om at det er krav om styregodkjenning ved fremleie av boligselskapets leiligheter jf. Vedtektene pkt. 9. For å sikre stabile boforhold og begrense tilgangen til fellesområdene er det ikke ønskelig med utleie med hyppig skifte av leietaker.

Mvh. Styret i Landås boligselskap AS.

§ 9 Framleie er ikke tillatt uten at det på forhånd er innhentet samtykke fra styret. Styret kan fastsette bestemte betingelser i hvert tilfelle. Bestemmelser i lov om Borettslag, kap. 5, §§ 5-4 til 5-6, gjelder også i forholdet mellom selskapet og aksjonærene.